Loading

02-865-3999 , 085-659-1459

สะพานบุญแสงแห่งศรัทธา

อานิสงส์แห่งการถวายพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

แสงแห่งศรัทธา ขอเรียนเชิญท่านผู้มีศรัทธา ร่วมโครงการ “สะพานบุญ” ถวายพระประธาน พระพุทธรูป ระฆัง โต๊ะหมู่ ฯลฯ ให้กับวัด สำนักสงฆ์ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เนื่องด้วยมีวัดจำนวนมากในต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน ให้พระสงฆ์และชาวบ้านไว้สักการะบูชา และประกอบศาสนพิธี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มั่งคงสืบต่อไป เป็นพระพุทธชินราช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หล่อทองเหลือง พ่นสีน้ำทองแสงแห่งศรัทธา ขอเรียนเชิญท่านผู้มีศรัทธา ร่วมโครงการ “สะพานบุญ” ถวายพระประธาน พระพุทธรูป ระฆัง โต๊ะหมู่ ฯลฯ ให้กับวัด สำนักสงฆ์ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เนื่องด้วยมีวัดจำนวนมากในต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน ให้พระสงฆ์และชาวบ้านไว้สักการะบูชา และประกอบศาสนพิธี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มั่งคงสืบต่อไป เป็นพระพุทธชินราช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หล่อทองเหลือง พ่นสีน้ำทองแสงแห่งศรัทธา ขอเรียนเชิญท่านผู้มีศรัทธา ร่วมโครงการ “สะพานบุญ” ถวายพระประธาน พระพุทธรูป ระฆัง โต๊ะหมู่ ฯลฯ ให้กับวัด สำนักสงฆ์ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เนื่องด้วยมีวัดจำนวนมากในต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน ให้พระสงฆ์และชาวบ้านไว้สักการะบูชา และประกอบศาสนพิธี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มั่งคงสืบต่อไป เป็นพระพุทธชินราช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หล่อทองเหลือง พ่นสีน้ำทอง
กลับไปหน้าที่ผ่านมา
สะพานบุญแสงแห่งศรัทธาอื่นๆ


02-865-3999 , 085-659-1459