Loading

02-865-3999 , 085-659-1459

บทความแสงแห่งศรัทธา

พิธีเวียนเทียนทำในวันสำคัญทางศาสนาวันใดบ้าง

1. วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
– เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3)
– พระภิกษู 1,250 รูป มาประชุมกันมิได้นัดหมาย
– ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งหมด ไม่มีภิกษุผู้เป็นปุถุชนหรือพระโสดาบัน พระสกคทามี พระ
อนาคามีแม้สักรูปเดียวมาประชุมในครั้งนี้
– พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งพระบรมศาสดาทรงประทานการบวชให้

2. วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะที่เกิด 3 เหตุการณ์
– เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตร
– เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
– เป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

3.  วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระอรหันต์แสดงปฐมเทศนาครั้งแรก
– เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
– เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์ขึ้นในโลก ได้แก่ พระโกณฑัญญะ
– เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

4. วันอัฐมีบูชา ถือตรงกันว่า เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
– เป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยค และสูญเสียพระบรมสรีระของพระพุทธเจ้า
– เป็นช่วงของการแสดงธรรมสังเวชและระลึกพระพุทธคุณ นั่นคือ ช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษา
โดยจำพรรษาเป็นระยะเวลานาน 3 เดือน เมื่อถึงระยะเวลา 3 เดือนจึงถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา
กลับไปหน้าที่ผ่านมา
บทความแสงแห่งศรัทธาอื่นๆ


02-865-3999 , 085-659-1459