Loading

02-865-3999 , 08-5659-1459

พิธีตั้งศาล

หลักตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไป จะต้องตั้งศาลให้ห่างบ้านเกินเงาแดด กล่าวคือ มิให้เงาบ้านทับเงาศาลหรือเงาศาลทับเงาบ้าน เนื่องจากพลังของศาลถือว่าเป็นเรื่องของวิญญาณไม่ควรเข้ามาทับหรือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเคารพโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในบ้าน นอกจากนั้น ศาลรูปเคารพต้องไม่ให้อยู่ใกล้ หรือคนละฝั่งรั้วบ้าน หรืออาคารที่เป็นคูน้ำทิ้งไหลผ่าน หรือใกล้กองขยะหรือสิ่งปฏิกูล เนื่องจากบ้าน

หลักตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไป จะต้องตั้งศาลให้ห่างบ้านเกินเงาแดด กล่าวคือ มิให้เงาบ้านทับเงาศาลหรือเงาศาลทับเงาบ้าน เนื่องจากพลังของศาลถือว่าเป็นเรื่องของวิญญาณไม่ควรเข้ามาทับหรือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเคารพโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในบ้าน นอกจากนั้น ศาลรูปเคารพต้องไม่ให้อยู่ใกล้ หรือคนละฝั่งรั้วบ้าน หรืออาคารที่เป็นคูน้ำทิ้งไหลผ่าน หรือใกล้กองขยะหรือสิ่งปฏิกูล เนื่องจากบ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้น ที่ดินแพงขึ้นอาคารแต่ละแห่งมีที่ว่างน้อย บ้านพักอาศัยก็สร้างเกือบเต็มพื้นที่ จึงหลีกเลี่ยงการที่เงาของศาลและบ้านจะทับกัน สามารถแก้ไขโดยการสร้างผนังเป็นกำแพงใกล้กับตัวศาล เพื่อป้องกันเงาของศาล และอาคารที่จะมาทับกัน โดยการใช้กำแพงที่สร้างขึ้นป้องกันมิให้เงาทับกันได้ …สำหรับผู้มีศรัทธาแรงกล้า แต่ไม่มีสถานที่ตั้งศาลสามารถแก้ไขได้โดยการนำรูปเคารพมาประดิษสถานในห้องพระ หรือโต๊ะหมู่บูชา โดยตั้งให้ระดับต่ำกว่าพระพุทธรูป หรือตั้งอยู่ด้านซ้ายของพระกรพระพุทธรูปย่อมได้เช่นกัน ซึ่งมีค่าเท่าเทียมกับการตั้งศาลนอกบ้าน เมื่อจะมีการตั้งศาล หรือเทวาลัยจะต้องจัดให้มีการเซ่นสรวง และบวงสรวงไปพร้อมๆกัน …เพื่อบอกกล่าวเทพยดาหรือเทพยทูตที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวให้รับทราบ พร้อมทั้งอัญเชิญเทพองค์นั้นๆ แบ่งภาคมาสถิตในศาลหรือเทวาลัยที่ตั้งขึ้น กระทำการโดยพราหมณ์ หรือโหรพราหมณ์ ตามฤกษ์

 ผลงานที่ผ่านมา

ราคาแพ็คเกจศรัทธาพิธี

แพ็กเกจข้อมูลรายละเอียดราคา
การประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เครื่องเดี่ยวการประกอบพิธีบวงสรวงหรือตั้งศาลทุกรูปแบบ โดยพราหมณ์หลวง สำนักพระราชวังโดย ท่านพราหมณ์ศรวัส นาคะเวทิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิธีกรรม จำนวนประมาณ 6-7 ท่าน ในการจัเครื่องพิธี สังฆ์ ฆ้อง บัณเฑาะ 36,000฿
การประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เครื่องคู่การประกอบพิธีบวงสรวงหรือตั้งศาลทุกรูปแบบ โดยพราหมณ์หลวง สำนักพระราชวังโดย ท่านพราหมณ์ศรวัส นาคะเวทิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิธีกรรม จำนวนประมาณ 6-7 ท่าน ในการจัเครื่องพิธี สังฆ์ ฆ้อง บัณเฑาะ 60,000฿
การประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหม เครื่องเดี่ยวการประกอบพิธีบวงสรวงหรือตั้งศาลทุกรูปแบบ โดยพราหมณ์หลวง สำนักพระราชวังโดย ท่านพราหมณ์ศรวัส นาคะเวทิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิธีกรรม จำนวนประมาณ 6-7 ท่าน ในการจัเครื่องพิธี สังฆ์ ฆ้อง บัณเฑาะ 55,000฿
การประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหม เครื่องคู่การประกอบพิธีบวงสรวงหรือตั้งศาลทุกรูปแบบ โดยพราหมณ์หลวง สำนักพระราชวังโดย ท่านพราหมณ์ศรวัส นาคะเวทิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิธีกรรม จำนวนประมาณ 6-7 ท่าน ในการจัเครื่องพิธี สังฆ์ ฆ้อง บัณเฑาะ 72,000฿
การประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหม หรือ การตั้งศาลใหม่ เครื่องคู่ ชุดใหญ่การประกอบพิธีบวงสรวงหรือตั้งศาลทุกรูปแบบ โดยพราหมณ์หลวง สำนักพระราชวังโดย ท่านพราหมณ์ศรวัส นาคะเวทิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิธีกรรม จำนวนประมาณ 6-7 ท่าน ในการจัเครื่องพิธี สังฆ์ ฆ้อง บัณเฑาะ 96,000฿
02-865-3999 , 08-5659-1459