แสงแห่งศรัทธา ขอเรียนเชิญท่านผู้มีศรัทธา ร่วมโครงการ "สะพานบุญ" ถวายพระประธาน พระพุทธรูป ระฆัง โต๊ะหมู่ ฯลฯ ให้กับวัด สำนักสงฆ์ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เนื่องด้วยมีวัดจำนวนมากในต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน ให้พระสงฆ์และชาวบ้านไว้สักการะบูชา และประกอบศาสนพิธี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มั่งคงสืบต่อไป เป็นพระพุทธชินราช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หล่อทองเหลือง พ่นสีน้ำทอง

โครงการสะพานบุญ

ห้างแสงแห่งศรัทธา ขอเป็นสะพานบุญ นำข้อมูลวัดที่ขาดแคลน วัดยากจน วัดทุรกันดาร วัดห่างไกล วัดในชนบท ทั่วประเทศไทย ที่มีความต้องการพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน พระพุทธรูป ระฆัง ฆ้อง กลอง โต๊ะหมู่ และของใช้อื่นๆ ให้กับมหาชนคนใจบุญ ที่มีศรัทธาได้พิจารณา เพื่อเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการบริจาคตามกำลังบุญ กำลังศรัทธาของทุกท่านต่อไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้มีศรัทธาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนา ทั้งทางโลกและทางธรรม นับแต่บัดนี้ ตราบถึงพระนิพพาน เทอญ

อานิสงส์แห่งการถวายพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เปรียบเสมือนการสร้างโบสถ์ถึง 20 หลัง เจริญด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ ไถ่ถอนจากวิบากกรรมให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปและไปสู่สุคติภูมิ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการงาน การเงิน เจ้ากรรมนายเวรให้การอโหสิกรรม ทุกคำอธิษฐานเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธา

สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณการที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้

ในอดีตกาล มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ กุลภัทรกุมาร ไดัชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง ระหว่างทางเขาเห็นพระพุทธปฏิมากรทำด้วยดินเหนียวองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอาราม ในป่าชัฏ พระพุทธปฏิมากรนั้น มีนิ้วพระหัตถ์หักไปนิ้วหนึ่ง จึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อย ปั้นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรณ์ให้เต็มบริบูรณ์ทั้ง ๕ นิ้ว แล้วเอาเงิน ๕ กหาปนะ ให้หญิงทาสีคนหนึ่ง คอยปฏิบัติรักษา พระพุทธปฏิมากรนั้น และให้มูลค่าประทีป เทียน แลมาลา ของหอม สำหรับบูชาพระปฏิมากรนั้นด้วย ครั้นบูชาแล้ว จึงตั้งความปรารถนาด้วยว่า “อานิสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขรณ์นิ้วพระหัตถ์นี้ ขึ้นชื่อว่าข้าศึกศัตรูทั้งปวง อย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิด”

นับแต่นั้นมา ข้าศึกศัตรูและ ร้ายทั้งหลายทั้งหลาย แม้แต่งู ตะขาบ และแมลงป่อง เป็นต้น ก็มิได้กล้ำกลายกุลภัทรกุมาร เมื่อตายไปได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ พากันหนีหมด เมื่อปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี เทพบุตรซึ่งเป็นบริวารพันหนึ่งก็มาเกิดในครรภ์ของภรรยาพวกอำมาตย์ เมื่อประสูติพระกุมารแล้ว ในกาลนั้น ทั้งหลายมีช้าง แลม้าเป็นต้น แม้จะดื้อเพียงใด เมื่อพระราชกุมารยกนิ้วพระหัตถ์ชี้มาในกาลใด เหล่านั้นก็ซวนเซล้มลงพระราชกุมารจึงได้พระนามว่า “วัฏฏังคุลีราชกุมาร”

เมื่อได้ครองราชย์เป็น “พระเจ้าวัฏฏังคุลีราชโพธิ ” ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลย ตั้งมั่นอยู่ในศีล ในกาลนั้นพระยาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันจักไปชิงราชสมบัติ ของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช เพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่า เลย คงได้เมืองมาโดยง่ายเมื่อยกทัพมาประชิดเมืองของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช พระองค์เพียงชี้นิ้วพระหัตถ์ พวกพระยาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานพาหนะและหกล้มระเนระนาด พระยาร้อยเอ็ดจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศราชของพระโพธิ สมเด็จพระทศพลจึงตรัสพระคาถาว่า บุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปนั้น จะได้เป็นพระอินทร์ ๘ ครั้ง จะได้เป็นสมเด็จบรมจักรพรรดิ ๘๐ ชาติหรือ ๑๐๐ ชาติ จะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ ผลแห่งการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธรูปนั้น ไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตย ประมาณไม่ได้ บุคคลผู้ก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยปีติเลื่อมใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนาน ผู้ปลูกมหาโพธิ์ นรชนผู้บวชตน นรชนผู้สร้างพระปฏิมากร นรชนสามจำพวกนี้ จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้.....

อานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับ พระธรรม คำสอน เป็นกุศลดังนี้


 • อกุศลกรรม ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
 • เจ้ากรรมนายเวร ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน เมื่อได้รับ ส่วนบุญ ไปแล้วก็จะเลิก จองเวร จองกรรม
 • เหล่า ยักษ์ ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
 • จิตใจสงบ ราศี ผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
 • มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
 • คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพ ยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
 • คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้ เกิด เป็นชายเพื่อ บวช
 • พ้นจากมวล อกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
 • สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟัง ธรรม จาก พระอริยะเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จ โพธิญาณ

รายชื่อวัดที่รอพลังศรัทธา
จากโครงการสะพานบุญ

1.วัดป่าดอนนางสามัคคีธรรม ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดร
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ/ปฏิบัติธรรม
-ต้องการพระนาคปรค 30”-40” นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
2.วัดบ้านศรีธาตุ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดร
-ต้องการพระพระสีวลี 30” นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
3.วัดปางคาม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
-ต้องการพระพระประจำวัน อาทิตย์ 25” จันทร์ 25” อังคาร 25” พุธกลางคืน 30” พฤหัสบดี 30” ศุกร์ 25” เสาร์ 25” นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
4.วัดป่าเขาบ้านนาอ่อน อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
-ต้องการแทงค์น้ำ
5.วัดบ้านไร่ อ.ปางมะพัว แม่ฮ่องสอน
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 40 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
6.วัดบ้านเซ้ง อ.เมือง ร้อยเอ็ด
-ต้องการพระพุทธชินราชปางห้ามญาติ ผืนผ้า 2 พระหัตต์ 30” นิ้ว ประดิษฐานในศาลการเปรียญ
7.วัดดอนเซียงหล้า จำปาสัก ลาว
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในอุโบสถ
8.วัดหนองยำ จำปาสัก ลาว
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในอุโบสถ
9.วัดแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในวิหาร
10.วัดไม้ฮุ่ง อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 40 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาธรรมสังเวช
11.วัดถ่ำลอด อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 40 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาเอนกประสงฆ์
12.วัดทุ่งสาแล อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 40 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
13.วัดนาปุ่ป้อม อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
-ต้องการพระโมคคัลลาพระสารีบุต 25 “ นิ้ว
14.วัดม่วยต่อ อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
-ต้องการพระแก้วมรกต 30 “ นิ้ว
15.วัดป่าเหล่าอุดม อ.บ้านคุง อุดร
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
16.วัดม่วยต่อ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ศูนย์ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ทำสมาธิ
-ต้องการพระปางสมาธิ 60” นิ้ว

อัพเดทล่าสุด วันที่ 24 มิถุนายน 2560

รายชื่อวัดที่รอพลังศรัทธา ถวายต้นเทียนพรรษาและวัดที่ไม่มีไฟฟ้า ใช้ในชนบท
จากโครงการสะพานบุญ

1.วัดป่าศรีภูทอก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
2.วัดป่าใต้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
3.วัดสระแก้วจอมณี ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
4.วัดป่าศรีภูทอก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
5.วัดศรีหินตั้ง บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
6.วัดบู่ทองศิลา บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
7.วัดผาจอมนาง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
8.วัดศรีรัตนาราม บ้านหนองสะพุง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
9.วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
10.วัดป่าพัฒนาราม บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
11.วัดอินทราราม บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
12.วัดจำปา บ้านอุบมุง ตำบลบูฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
13.สำนักสงฆ์สันติธรรม บ้านเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
14.สำนักสงฆ์ดอยเขาแก้ว บ้านตาดซ้อ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
15.สำนักสงฆ์แกงศิลา บ้านห้วยซวก ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
16.สำนักสงฆ์เทพนิมิต บ้านนาเบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
17.สำนักสงฆ์อรุณธรรม บ้านโสกใหม่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
18.สำนักสงฆ์เปี่ยมบุญ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
19.สำนักสงฆ์อรุณธรรม บ้านโสกใหม่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ

อัพเดทล่าสุด วันที่ 24 มิถุนายน 2560

แสงแห่งศรัทธา ขอเรียนเชิญท่านผู้มีศรัทธา ร่วมโครงการ "สะพานบุญ" ถวายพระประธาน พระพุทธรูป ระฆัง โต๊ะหมู่ ฯลฯ ให้กับวัด สำนักสงฆ์ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เนื่องด้วยมีวัดจำนวนมากในต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน ให้พระสงฆ์และชาวบ้านไว้สักการะบูชา และประกอบศาสนพิธี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มั่งคงสืบต่อไป เป็นพระพุทธชินราช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หล่อทองเหลือง พ่นสีน้ำทอง

โครงการสะพานบุญ

ห้างแสงแห่งศรัทธา ขอเป็นสะพานบุญ นำข้อมูลวัดที่ขาดแคลน วัดยากจน วัดทุรกันดาร วัดห่างไกล วัดในชนบท ทั่วประเทศไทย ที่มีความต้องการพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน พระพุทธรูป ระฆัง ฆ้อง กลอง โต๊ะหมู่ และของใช้อื่นๆ ให้กับมหาชนคนใจบุญ ที่มีศรัทธาได้พิจารณา เพื่อเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการบริจาคตามกำลังบุญ กำลังศรัทธาของทุกท่านต่อไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้มีศรัทธาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนา ทั้งทางโลกและทางธรรม นับต่บัดนี้ ตราบถึงพระนิพพาน เทอญ

อานิสงส์แห่งการถวายพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เปรียบเสมือนการสร้างโบสถ์ถึง 20 หลัง เจริญด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ ไถ่ถอนจากวิบากกรรมให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปและไปสู่สุคติภูมิ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการงาน การเงิน เจ้ากรรมนายเวรให้การอโหสิกรรม ทุกคำอธิษฐานเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธา

สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณ การที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้

ในอดีตกาล มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ กุลภัทรกุมาร ไดัชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง ระหว่างทางเขาเห็นพระพุทธปฏิมากรทำด้วยดินเหนียวองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอาราม ในป่าชัฏ พระพุทธปฏิมากรนั้น มีนิ้วพระหัตถ์หักไปนิ้วหนึ่ง จึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อย ปั้นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรณ์ให้เต็มบริบูรณ์ทั้ง ๕ นิ้ว แล้วเอาเงิน ๕ กหาปนะ ให้หญิงทาสีคนหนึ่ง คอยปฏิบัติรักษา พระพุทธปฏิมากรนั้น และให้มูลค่าประทีป เทียน แลมาลา ของหอม สำหรับบูชาพระปฏิมากรนั้นด้วย ครั้นบูชาแล้ว จึงตั้งความปรารถนาด้วยว่า “อานิสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขรณ์นิ้วพระหัตถ์นี้ ขึ้นชื่อว่าข้าศึกศัตรูทั้งปวง อย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิด”

นับแต่นั้นมา ข้าศึกศัตรูและ ร้ายทั้งหลายทั้งหลาย แม้แต่งู ตะขาบ และแมลงป่อง เป็นต้น ก็มิได้กล้ำกลายกุลภัทรกุมาร เมื่อตายไปได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ พากันหนีหมด เมื่อปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี เทพบุตรซึ่งเป็นบริวารพันหนึ่งก็มาเกิดในครรภ์ของภรรยาพวกอำมาตย์ เมื่อประสูติพระกุมารแล้ว ในกาลนั้น ทั้งหลายมีช้าง แลม้าเป็นต้น แม้จะดื้อเพียงใด เมื่อพระราชกุมารยกนิ้วพระหัตถ์ชี้มาในกาลใด เหล่านั้นก็ซวนเซล้มลงพระราชกุมารจึงได้พระนามว่า “วัฏฏังคุลีราชกุมาร”

เมื่อได้ครองราชย์เป็น “พระเจ้าวัฏฏังคุลีราชโพธิ ” ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลย ตั้งมั่นอยู่ในศีล ในกาลนั้นพระยาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันจักไปชิงราชสมบัติ ของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช เพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่า เลย คงได้เมืองมาโดยง่ายเมื่อยกทัพมาประชิดเมืองของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช พระองค์เพียงชี้นิ้วพระหัตถ์ พวกพระยาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานพาหนะและหกล้มระเนระนาด พระยาร้อยเอ็ดจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศราชของพระโพธิ สมเด็จพระทศพลจึงตรัสพระคาถาว่า บุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปนั้น จะได้เป็นพระอินทร์ ๘ ครั้ง จะได้เป็นสมเด็จบรมจักรพรรดิ ๘๐ ชาติหรือ ๑๐๐ ชาติ จะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ ผลแห่งการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธรูปนั้น ไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตย ประมาณไม่ได้ บุคคลผู้ก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยปีติเลื่อมใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนาน ผู้ปลูกมหาโพธิ์ นรชนผู้บวชตน นรชนผู้สร้างพระปฏิมากร นรชนสามจำพวกนี้ จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้.....

อานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับ พระธรรม คำสอน เป็นกุศลดังนี้


 • อกุศลกรรม ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
 • เจ้ากรรมนายเวร ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน เมื่อได้รับ ส่วนบุญ ไปแล้วก็จะเลิก จองเวร จองกรรม
 • เหล่า ยักษ์ ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
 • จิตใจสงบ ราศี ผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
 • มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
 • คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพ ยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
 • คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้ เกิด เป็นชายเพื่อ บวช
 • พ้นจากมวล อกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
 • สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟัง ธรรม จาก พระอริยะเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จ โพธิญาณ

รายชื่อวัดที่รอพลังศรัทธา
จากโครงการสะพานบุญ

1.วัดป่ารัตนประสิทธิ์ไพศาล จ.อุดรธานี
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
2.วัดป่าโนนสัง จ.ศรีษะเกส
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
-ต้องการเจ้าภาพถวายตู้พระไตรปิฎก
3.วัดศรีสมบูรณ์แหลมทอง จ.อุบลราชธานี
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
4.วัดพิทยาคม จ.อำนาจเจริญ
-ต้องการเจ้าภาพบริจาคโลงเย็น
5.วัดวงษ์ประดิษฐิฐาราม จ.อุบลราชธานี
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
6.สำนักสงฆ์แก่งน้อย จ.อุบลราชธานี
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลการเปรียญ
-ต้องการเจ้าภาพบริจาคโลงเย็น
7.วัดโนนสวรรค์ จ.สุรินทร์
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรม
8.วัดภูพลาญแก้ว จ.อุบลราชธานี
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 หลัง
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรม 2 องค์
9.สำนักสงฆ์วิสุทธิวนาราม จ.แพร่
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
10.วัดไดตามุ่ย จ.นครสวรรค์
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาธรรมสังเวช
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 40 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาธรรมสังเวช
11.วัดมัชฌิมภูผา จ.นครสีธรรมราช
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาเอนกประสงฆ์
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 40 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาเอนกประสงฆ์
12.วัดปิเหล็ง จ.นราธิวาส
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
-ต้องการเจ้าภาพบริจาคแท็งค์น้ำ
13.สำนักสงฆ์ป่าหวาย จ.นราธิวาส
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาเอนกประสงฆ์
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาเอนกประสงฆ์
14.วัดโคกโค จ.นราธิวาส
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
15.วัดสี่แยก จ.นครราชสีมา
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
-ต้องการเจ้าภาพบริจาคระฆัง
16.วัดหนองโน จ.นครราชสีมา
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
-ต้องการเจ้าภาพบริจาคระฆัง
17.วัดศรีหงษ์ทอง จ.ขอนแก่น
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว
18.วัดศรีสุนทรวนาราม จ.หนองบัวลำภู
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว

อัพเดทล่าสุด วันที่ 5 กันยายาน 2559


แสงแห่งศรัทธา ขอเรียนเชิญท่านผู้มีศรัทธา ร่วมโครงการ "สะพานบุญ" ถวายพระประธาน พระพุทธรูป ระฆัง โต๊ะหมู่ ฯลฯ ให้กับวัด สำนักสงฆ์ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เนื่องด้วยมีวัดจำนวนมากในต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน ให้พระสงฆ์และชาวบ้านไว้สักการะบูชา และประกอบศาสนพิธี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มั่งคงสืบต่อไป เป็นพระพุทธชินราช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หล่อทองเหลือง พ่นสีน้ำทอง

โครงการสะพานบุญ

ห้างแสงแห่งศรัทธา ขอเป็นสะพานบุญ นำข้อมูลวัดที่ขาดแคลน วัดยากจน วัดทุรกันดาร วัดห่างไกล วัดในชนบท ทั่วประเทศไทย ที่มีความต้องการพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน พระพุทธรูป ระฆัง ฆ้อง กลอง โต๊ะหมู่ และของใช้อื่นๆ ให้กับมหาชนคนใจบุญ ที่มีศรัทธาได้พิจารณา เพื่อเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการบริจาคตามกำลังบุญ กำลังศรัทธาของทุกท่านต่อไป

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้มีศรัทธาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนา ทั้งทางโลกและทางธรรม นับต่บัดนี้ ตราบถึงพระนิพพาน เทอญ

อานิสงส์แห่งการถวายพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เปรียบเสมือนการสร้างโบสถ์ถึง 20 หลัง เจริญด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ ไถ่ถอนจากวิบากกรรมให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปและไปสู่สุคติภูมิ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการงาน การเงิน เจ้ากรรมนายเวรให้การอโหสิกรรม ทุกคำอธิษฐานเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธา

สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณ การที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้

ในอดีตกาล มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อ กุลภัทรกุมาร ไดัชักชวนพ่อค้าทั้งหลายเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง ระหว่างทางเขาเห็นพระพุทธปฏิมากรทำด้วยดินเหนียวองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอาราม ในป่าชัฏ พระพุทธปฏิมากรนั้น มีนิ้วพระหัตถ์หักไปนิ้วหนึ่ง จึงเอาดินเหนียวมาขยำกับน้ำอ้อย ปั้นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรปฏิสังขรณ์ให้เต็มบริบูรณ์ทั้ง ๕ นิ้ว แล้วเอาเงิน ๕ กหาปนะ ให้หญิงทาสีคนหนึ่ง คอยปฏิบัติรักษา พระพุทธปฏิมากรนั้น และให้มูลค่าประทีป เทียน แลมาลา ของหอม สำหรับบูชาพระปฏิมากรนั้นด้วย ครั้นบูชาแล้ว จึงตั้งความปรารถนาด้วยว่า “อานิสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิสังขรณ์นิ้วพระหัตถ์นี้ ขึ้นชื่อว่าข้าศึกศัตรูทั้งปวง อย่าให้มีเฉพาะหน้าข้าพเจ้าเลยอนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญูพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิด”

นับแต่นั้นมา ข้าศึกศัตรูและ ร้ายทั้งหลายทั้งหลาย แม้แต่งู ตะขาบ และแมลงป่อง เป็นต้น ก็มิได้กล้ำกลายกุลภัทรกุมาร เมื่อตายไปได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ พวกอสูรในเทวโลกก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ พากันหนีหมด เมื่อปฏิสนธิในครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี เทพบุตรซึ่งเป็นบริวารพันหนึ่งก็มาเกิดในครรภ์ของภรรยาพวกอำมาตย์ เมื่อประสูติพระกุมารแล้ว ในกาลนั้น ทั้งหลายมีช้าง แลม้าเป็นต้น แม้จะดื้อเพียงใด เมื่อพระราชกุมารยกนิ้วพระหัตถ์ชี้มาในกาลใด เหล่านั้นก็ซวนเซล้มลงพระราชกุมารจึงได้พระนามว่า “วัฏฏังคุลีราชกุมาร”

เมื่อได้ครองราชย์เป็น “พระเจ้าวัฏฏังคุลีราชโพธิ ” ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตใดเลย ตั้งมั่นอยู่ในศีล ในกาลนั้นพระยาร้อยเอ็ดทั้งหลายในชมพูทวีปจึงปรึกษากันจักไปชิงราชสมบัติ ของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช เพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ฆ่า เลย คงได้เมืองมาโดยง่ายเมื่อยกทัพมาประชิดเมืองของพระเจ้าวัฏฏังคุลีราช พระองค์เพียงชี้นิ้วพระหัตถ์ พวกพระยาร้อยเอ็ดและเหล่าทหารก็ตกจากยานพาหนะและหกล้มระเนระนาด พระยาร้อยเอ็ดจึงสวามิภักดิ์ยอมเป็นประเทศราชของพระโพธิ สมเด็จพระทศพลจึงตรัสพระคาถาว่า บุคคลผู้สร้างพระพุทธรูปนั้น จะได้เป็นพระอินทร์ ๘ ครั้ง จะได้เป็นสมเด็จบรมจักรพรรดิ ๘๐ ชาติหรือ ๑๐๐ ชาติ จะได้เป็นพระราชานับประมาณไม่ได้ ผลแห่งการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธรูปนั้น ไม่ควรคิดว่ามีค่าเท่าใดเพราะเป็นอจินไตย ประมาณไม่ได้ บุคคลผู้ก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยปีติเลื่อมใสแล้วจะเกิดในสวรรค์สิ้นกาลนาน ผู้ปลูกมหาโพธิ์ นรชนผู้บวชตน นรชนผู้สร้างพระปฏิมากร นรชนสามจำพวกนี้ จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้.....

อานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับ พระธรรม คำสอน เป็นกุศลดังนี้


 • อกุศลกรรม ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
 • เจ้ากรรมนายเวร ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน เมื่อได้รับ ส่วนบุญ ไปแล้วก็จะเลิก จองเวร จองกรรม
 • เหล่า ยักษ์ ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
 • จิตใจสงบ ราศี ผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
 • มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
 • คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพ ยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
 • คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้ เกิด เป็นชายเพื่อ บวช
 • พ้นจากมวล อกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
 • สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟัง ธรรม จาก พระอริยะเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จ โพธิญาณ

รายชื่อวัดที่รอพลังศรัทธา
จากโครงการสะพานบุญ

1.วัดป่ารัตนประสิทธิ์ไพศาล จ.อุดรธานี
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
2.วัดป่าโนนสัง จ.ศรีษะเกส
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
-ต้องการเจ้าภาพถวายตู้พระไตรปิฎก
3.วัดศรีสมบูรณ์แหลมทอง จ.อุบลราชธานี
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
4.วัดพิทยาคม จ.อำนาจเจริญ
-ต้องการเจ้าภาพบริจาคโลงเย็น
5.วัดวงษ์ประดิษฐิฐาราม จ.อุบลราชธานี
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
6.สำนักสงฆ์แก่งน้อย จ.อุบลราชธานี
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลการเปรียญ
-ต้องการเจ้าภาพบริจาคโลงเย็น
7.วัดโนนสวรรค์ จ.สุรินทร์
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรม
8.วัดภูพลาญแก้ว จ.อุบลราชธานี
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 หลัง
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรม 2 องค์
9.สำนักสงฆ์วิสุทธิวนาราม จ.แพร่
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
10.วัดไดตามุ่ย จ.นครสวรรค์
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาธรรมสังเวช
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 40 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาธรรมสังเวช
11.วัดมัชฌิมภูผา จ.นครสีธรรมราช
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาเอนกประสงฆ์
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 40 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาเอนกประสงฆ์
12.วัดปิเหล็ง จ.นราธิวาส
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
-ต้องการเจ้าภาพบริจาคแท็งค์น้ำ
13.สำนักสงฆ์ป่าหวาย จ.นราธิวาส
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาเอนกประสงฆ์
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาเอนกประสงฆ์
14.วัดโคกโค จ.นราธิวาส
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
15.วัดสี่แยก จ.นครราชสีมา
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
-ต้องการเจ้าภาพบริจาคระฆัง
16.วัดหนองโน จ.นครราชสีมา
-ต้องการเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว ประดิษฐานในศาลาการเปรียญ
-ต้องการเจ้าภาพบริจาคระฆัง
17.วัดศรีหงษ์ทอง จ.ขอนแก่น
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว
18.วัดศรีสุนทรวนาราม จ.หนองบัวลำภู
-ต้องการพระพุทธชินราชหน้าตัก 60 นิ้ว

อัพเดทล่าสุด วันที่ 5 กันยายาน 2559