11666066_701940639909844_8741478743555326262_n

1.ทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2.ผู้ถวายย่อมมีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
3.ทำให้คลี่คลายเรื่องต่างๆ ที่มีปัญหา ทำให้ร้ายกลายเป็นดี
4.เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
5.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
6.เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิตย์อันสว่างไสว
7.เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
8.หารบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสุู่พระนิพพาน

ที่มา: พลวงพ่อพระราชพรหมยาน
11666066_701940639909844_8741478743555326262_n

1.ทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2.ผู้ถวายย่อมมีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
3.ทำให้คลี่คลายเรื่องต่างๆ ที่มีปัญหา ทำให้ร้ายกลายเป็นดี
4.เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
5.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
6.เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิตย์อันสว่างไสว
7.เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
8.หารบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสุู่พระนิพพาน

ที่มา: พลวงพ่อพระราชพรหมยาน

11666066_701940639909844_8741478743555326262_n

1.ทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2.ผู้ถวายย่อมมีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
3.ทำให้คลี่คลายเรื่องต่างๆ ที่มีปัญหา ทำให้ร้ายกลายเป็นดี
4.เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
5.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
6.เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิตย์อันสว่างไสว
7.เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
8.หารบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสุู่พระนิพพาน

ที่มา: พลวงพ่อพระราชพรหมยาน