ตัวอย่าง เครื่องใช้ในงานพิธีบวงสรวง

ปรัมพิธี
บายศรี
เครื่องบวงสรวง
คณะพราห์มแสงแห่งศรัทธา


ตัวอย่าง เครื่องใช้ในงานพิธีบวงสรวง

ปรัมพิธี
บายศรี
เครื่องบวงสรวง เครื่องสังเวย
คณะพราห์มแสงแห่งศรัทธา

ตัวอย่าง เครื่องใช้ในงานพิธีบวงสรวง

ปรัมพิธี
บายศรี
เครื่องบวงสรวง เครื่องสังเวย
คณะพราห์มแสงแห่งศรัทธา