คำแนะนำ ในการตั้งศาลอย่างถูกต้อง

การจะตั้งศาล ในบ้านหรือในบริษัทนั้น มีวัตถุประสงค์ คล้ายๆกันคือ ต้องการความมีมงคล และมีความประสงค์ให้สิ่งศักดิ์ อำนวยสิ่งมงคล สิ่งดีดี แก่ที่อยู่อาศัย และกิจการ ตลอดจนความร่มเย็นเป็นสุขของคนในสถานที่นั้นๆ ความแตกต่างของ สถานที่ และความเหมาะสมของสถานที่ เป็นสิ่งเบื้องต้นในการนำมาพิจารณาในการตั้งศาล ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะตั้งศาลเพื่อความเป็นศิริมงคล ปรึกษาหารือ กับ เราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทางเรายินดี ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้จริง เพื่อความเป็นศิริมงคล และสืบสานประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไปตลอดชั่วลูกชั่วหลาน

แสงแห่งศรัทธา ผู้สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
อย่าได้กังวล ที่จะโทรมาปรึกษากับเรา เราคือผู้สืบสาน ขนบทำเนียม วัฒนธรรมประเภนีไทย ยินดีให้บริการด้านคำปรึกษาฟรี