พิธีทำบุญบ้านพิธีทำบุญบ้าน กระทำเพื่อความสุขสวัสดิ์และความมีสิริมงคล เป็นการนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายอาหารบิณฑบาต เสร็จแล้วมีการเจิมประตู รดน้ำมนต์ ฯลฯ คล้ายกับพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เพียงแต่เจ้าภาพกระทำเพื่อต้องการจะทำบุญเพื่อความสบายใจ หรือเหตุอื่นๆ

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่นั้นเป็นพิธีกรรมที่ทำสืบต่อกันมาตามขนบธรรมเนียมโบราณ โดยมีความเชื่อทางไสยศาสตร์ว่า เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวบ้าน ให้เหลือไว้แต่สิ่งดีๆ ทำให้ผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยสามารถอยู่อย่างมีความสุขสงบ เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังเป็นการบอกกล่าว เพื่อนบ้านรอบข้างให้ได้รับรู้ว่า มีเพื่อนบ้านใหม่เข้ามาอยู่อาศัย เป็นการสร้างความสนิทสนมมิตรไมตรีต่อกัน ถ้าเกิดความเดือดร้อนจะได้ช่วยเหลือกัน และเพื่อความสบายใจของผู้มาอยู่อาศัยใหม่

เรามีการจัดเตรียมสถานที่อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะที่พระสงฆ์ เราจะจัดให้อยู่ในฐานะที่น่าเคารพเสมอ โดยจัดที่บูชาไว้ทางขวามือของพระที่จะสวดมนต์ และให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก อาสนะพระนั้นจะจัดให้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากฆราวาส แล้วตั้งกระโถน ภาชนะน้ำ พานหมากพลู ไว้ทางขวามือของพระสงฆ์

เรามีเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีให้บริการในการนำเจ้าภาพดำเนินการตามลำดับ ตั้งแต่ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย นำอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพจุดเทียนน้ำมนต์ พระสงฆ์สวดมนต์จบแล้ว ถวายภัตตาหาร ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ จนเสร็จพิธี