บริจาคโลงศพ


อานิสงค์ของการบริจาคโลงศพ

เป็นการทำบุญที่ได้บุญมาก ใจผู้บริจาคเป็นสุข สุขจากการได้ทำบุญ ได้ทำความดี คนตายมีโลงนอน และเชื่อกันว่าเป็นการช่วยสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา สืบอายุ ช่วยให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ผ่อนหนักเป็นเบาได้

การบริจาคโลงศพนี้ ก่อให้เกิดบุญ สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความสุข ความเจริญ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เป็นธรรมะ ที่เป็นเหตุให้ กาย วาจา ใจ อยู่ในความดีงาม