เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระพรหม 4 หน้า

คำกล่าวบูชา

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม  พระพรหม  เทวานัง  โอม  พระพรหม  เทวานัง    โอม  พระพรหม    เทวนัง

ข้าพเจ้า (แจ้งชื่อ นามสกุล) ขอน้อมกราบนมัสการองค์ท่านท้าวมหาพรพหม  ผู้เป็นใหญ่ในแดนสรวง ข้าพเจ้าขอน้อมทูลเชิญญาณ  พระบารมีขององค์ท่านท้าวมหาพรหม  ได้โปรดเสด็จลงมา  ประทับอยู่ ณ ที่นี้ เพื่ออำนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้า  ทำสิ่งใดประสบความสำเร็จ หากมีกรรมอันใดคอยเหนี่ยวรั้ง  ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน  สุขภาพร่างกาย  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน(ทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานสักครู่) ขอให้คำวิงวอนดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล  ด้วยบุญพระบารมีขององค์ท่านท้าวมหาพรหมด้วยเทอญ

วิธีการสักการะ

เริ่มจากด้านซ้ายมือ

ปักธูปด้านละ 16 ดอก พร้อมพวงมาลัย พวง  ใช้มือทั้ง ข้างอังที่ควันธูป แล้ววักเข้าหาตัว ครั้ง เพื่อขอบารมีปกปักรักษา และชำระล้างสิ่งไม่ดีติดขัดต่างๆให้หมดไปเพื่อความเป็นสิริมงคล  ทุกทิศอธิษฐานขอพรได้ เรื่อง  ที่อยากให้สำเร็จ  เมื่อครบทุด้านและมายืนตรงด้านหน้าองค์ท่านท้าวมหาพรหมให้กล่าวดังนี้

– ข้าพเจ้าได้ทำการวิงวอนต่ององค์ท่าท้าวมหาพรหมทั้ง ทิศ    บัดนี้

– ขอให้คำวิงวอนดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล  ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเดินทางไป ณ  แห่งหนตำบลใด ในประเทศหรือต่างประเทส  ขอฝห้คำวิงวอนดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล  ด้วยบุญพระบารมีขององค์ท่านท้าวมหาพรหมด้วยเถิด

– การไหว้ท้าวมหาพรหม  ต้องไหว้ให้ครบทั้ง หน้า ดังคำกล่าวที่ว่า  ดอกไม้ครบดอกแล้วกลับมาอธิษฐาน ณ.  เดิมเพื่อวิงวอนขอพรต่อท่านท้าวมหาพรหมเหล่านั้นติดตามเราไปทุกทิศทุกทาง

 การกราบไหว้พระพรหม

ความเชื่อแต่ละทิศ

– ทิศเหนือ        บูชาเพื่อขอพรเรื่องอาชีพ  หน้าที่การงาน

– ทิศใต้           บูชาเพื่อขอพรเรื่อง เกี่ยวกับเกียรติยศ  ชื่อเสียง

– ทิศตะวันตก    บูชาเพื่อขอพร เรื่องอนาคต

– ทิศตะวันออก  บูชาเพื่อขอพรเองครอบครัว

จบคำอธิษฐาน  ให้กล่าวคำว่า สาธุ  สาธุ  อนุโมทามิ

ประวัติพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ

(ผู้ประกอบพิธีตั้งศาลพระพรหม หน้า เทศบาลตำบลวังศาลา)

       พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ   นามเดิม  ชวิน  รังสิพราหมณกุล  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานพระครูพราหมณ์คนปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพราหมณ์  สังกัดกองพระราชพิธี  สำนักพระราชวัง  และเป็นประธานคณะพราหมฌ์ทำหน้าที่ดูแลองคืการศาสนาพราหมณ์-ฮินดู   อันได้แก่ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์  สมาคมฮินดูสมาช  และ สมาคมฮินดูสภา   บวชเป็นพราหมณ์เมื่อ พ.ศ. 2521 และได้รับการศึกษาจากบิดาและพราหมณ์อาวุโสท่านอื่นๆ อาทิ พราหมณ์อานันทบุรตี  และ สวามีฮารีฮาจิ  โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนฐานันดรศักดิ์จากพระครูวามเทพมุนี  เป็น “พระราชครูวามเทพมุนี” เมื่อ พ.ศ. 2542 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ 5  ธันวาคม 2542

        ทั้งนี้พระครูวามเทพมุนี  ยังมีหน้าที่พิเศษ  เป็นตัวแทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย