พิธีการบวงสรวงหมายถึง…

พิธีการบวงสรวงหมายถึง

<<การบวงสรวง คือ การบวงสรวงคือ พิธีการทางพุทธศาสนา ที่ท่านโบราณคณาจารย์ได้กระทำ เพื่อเป็นการยอมรับนับถือท่านผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ในชีวิต มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสงฆ์สาวก เทพไท้เทวา คุณบิดามารดา อาจารย์ทุกๆพระองค์ ทุกๆชาติ รวมทั้งพระภูมิเจ้าที่ ท่านท้าวจาตุรมหาราชทั้ง ๔ ท่านพระยายมราช เคารพท่านผู้เป็นใหญ่ใน
ทั้ง ๓ โลก

เจิมบายศรี

<<ขึ้นชื่อว่าการบวงสรวง คนส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพิธีกรรมของพราหม์ บวงสรวงเป็นภาษาพราหมณ์สมัยพุทธกาลก็เป็นภาษาบาลีส่วนภาษาไทยแปลว่ายอมรับนับถือท่านผู้มีพระ
คุณ คือพระรัตนตรัย พรหม เทวา ผู้เป็นใหญ่ดูแลโลก ดูแลคุ้มครองผู้ที่มีบุญบารมีไม่ให้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ จากผู้ร้าย จากภัยธรรมชาติ เป็นพิธีการบูชาพระคุณความดีของท่านที่มีคุณงามความดีต่อสรรพสัตว์ทั้ง ๓ โลก
เตรียมของบวงสรวง
<<จุดประสงค์ของการบวงสรวงมีมากมายหลายข้อ แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละท่านที่จะบวงสรวงเพื่ออะไร ก็ตั้งจิตอธิษฐาน อัญเชิญท่านผู้เป็นใหญ่ ท่านผู้มีพระคุณ ถ้าศาสนาพราหมณ์ก็บูชา พระพรหม เทวาอารักษ์ ถ้าเป็นชาวพุทธก็อัญเชิญท่านผู้เป็นใหญ่สูงสุด คือองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยสาวกทุกๆพระองค์เบื้องบนพระนิพพาน คุณบิดามารดาทุกๆชาติ เทพเจ้าพระพรหมเทวดาที่ดูแลคุ้มครองป้องกันทั้ง ๓ โลก
บวงสรวง

<<เมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาแล้วตามที่เราตั้งใจอัญเชิญด้วยความเคารพนับถือ ด้วย ใจจริง ขอให้ท่านช่วยเหลืองานใหญ่ๆ ที่เราจะทำ เช่นสร้างวัด สร้างบ้าน สร้างตึก เป็นต้น ก็ทำให้ ผีวิญญาณ คนสัตว์ ได้เห็นพระท่านมา ได้โมทนา ยินดี เมื่อได้เห็นแสงสว่างจากท่านผู้บริสุทธิ์ มีปัญญาบารมี มีความสุขสดชื่น โลกก็ไม่วุ่นวายเดือดร้อนจนเกินไป สรรพสัตว์ จะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น
ประน้ำมนต์

<<<รายการของบวงสรวง>>>

(1) บายศรีเทพและบายศรีพรหม อย่างละ 1 คู่,บายศรีปากชาม 2 คู่
(2) ขนมมงคล 9 อย่าง
(3) อาหารคาว 5 อย่าง รวมข้าวสุก 1 จาน
(4) หัวหมู 1 หัว,เป็ด 1 ตัว,ไก่ 1 ตัว,กุ้งทะ,ปูทะเล,ปลาช่อน 1 ตัว
(5) ผลไม้ 9 อย่าง
(6) อ้อย,กล้วย,เผือก,มัน อย่างละ 1 ถ้วย
(7) ธัญพืช ถั่วเขียว,ดำ,แดง,เหลือง,งาขาว,งาดำ 1 ถ้วย
(7) น้ำ 5 สี ส้ม –เขียว-ดำ-แดง-นม-เนย- เหล้า –น้ำเปล่า
(8) ดอกไม้ 2 พุ่ม หรือ แจกัน 1 คู่,พวงมาลัยดาวเรือง 2 พวง
(9) หมากกพลู บุหรี่
(10) พวงมาลัยดาวเรือง 2 พวง
(11) ข้าวตอก ดอกไม้
(12) กำยาน พร้อมที่รอง 4 มุม จุดหลังจากเจ้าพิธีจุดธูป 16 ดอก
จัดเตรียมธูปดังนี้

  • ธูปสำหรับ เจ้าพิธี จุดก่อนบูชาพระ 9 ดอก
  • ธูปสำหรับ เจ้าพิธี จุดหลังกล่าวคำบวงสรวง 16 ดอก อัญเชิญเทพ พรหม มารับเครื่องสักการะบูชา
  • ธูปสำหรับ เจ้าพิธี จุดก่อนเริ่มพิธี เพื่ออัญเชิญสัมภเวสี มารับเครื่องสังเวย บริเวณด้านล่างขาโต๊ะพิธีทั้งสี่ขา
  • ธูปสำหรับ ผู้ร่วมพิธี 9 ดอก
    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของศาลเล็กหรือใหญ่ สถานที่ ปัจจัย และความเหมาะสม

<<ขั้นตอนการทำพิธีบวงสรวง>>

โต๊ะบวงสรวง
-วางเครื่องสักการบูชา โดยบายศรีเทพแเละบายศรีพรหม อยู่ด้านหน้า ตรงกลาง ส่วนบายศรีปากชาม อยู่สองข้าง แจกันดอกไม้ ถัดจากบายศรีปากชาม หัวหมู อยู่กลาง ไก่ต้ม ปลาต้ม (นึ่ง) อยู่ด้านข้าง
ผลไม้ ขนม เผือก มัน จัดตามสมควร
-เชิงเทียน 2 กระถางธูป 1 วางเหมือนโต๊ะหมู่บูชา
-กำหนดการณ์ ต้องไม่เกิน 10.00 น. หลังจากเวลานี้ เทวดาไปประชุมกันหมด

เมื่อถึงเวลาที่กำหนด
1 เจ้าพิธีจุดธูป 9 ดอก ปักไว้ที่กระถางธูปสำหรับเจ้าพิธี (แยกกระถางธูปสำหรับเจ้าพิธี และผู้ร่วมพิธี คนละกระถาง) ผู้ร่วมงานจุดธูป 9 ดอก
2 บุชาพระรัตนตรัย พร้อมกัน
3 กล่าว นะโม พร้อมกัน 3 จบ
4 กล่าว ชุมนุนเทวดา
5 กล่าวอัญเชิญ
6 เจ้าพิธี จุดธูป 16 ดอกอัญเชิญ เทพ พรหมเทวา มารับเครื่องสักการะ
7 จุดกำยาน
8 เปิดเทป ดนตรีไทย จนกว่าธูป จะหมด
9 เจ้าพิธีกล่าวส่งเทพ พรหมกลับวิมาน
“เมื่อลาของบวงสรวงแล้ว สามารถนำเครื่องสักการะบูชา มาทาน ตามอัตภาพ”